Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Planstrategi-indlæg: Ny trafikplan for Århus Syd

Offentliggjort 23/11-07 af makr (version: 1.30) i Forside, Politik
Nedenstående er indsendt som indsigelse i debatten om Planstrategien

Jeg skal hermed foreslå at der, i forbindelsen med Planstrategien, udarbejdes en opdateret trafikplan for Midtbyen, der tager højde for de mange nye ideer.

Nedenstående skal ses som et indspark til dette arbejde. Oplægget er en sammenfatning af tidligere foreslåede planer og ideer der har været oppe i debatten. Jeg har kun koncentreret mig om den sydlige del af Midtbyen, idet jeg her ser de største konflikter mellem den nuværende trafikplan og kommende projekter.

En ny trafikplan for den sydlige Midtby bør tage udgangspunkt i følgende målsætninger:
 • Hurtig og effektiv adgang for biler til midtbyens lokaltrafikomrÃ¥der samt parkeringsfaciliteter
 • Højklassede kollektive trafikmidler, i egne tracéer og med begrænset krydsende trafik
 • Fredeliggørelse af centrale handelsgader og historiske strøg
 • Sikre og effektive ruter for bløde trafikanter, adskilt fra den tunge trafik
Mit forslag til ændringer i trafikplanen kan kort opsummeres som:
 1. Etablering af rundkørsel eller tilsvarende trafikalt anlæg ved Frederiks Bro. Såfremt banegraven overdækkes kan rundkørslen etableres i niveau med et P-hus under gadeplan.
 2. Rundkørslen skal forbinde Værkmestergade (via ramper) med Frederiks Alle og en ny vej "Godsbanegade" mod Carl Blochs Gade.
 3. Etablering af en "P-ring" fra Godsbanegade via Sonnesgade, Marstrandsgade, Åboulevarden og tunnellen til P-huset under Telefontorvet. Herfra laves en (ensrettet) udkørsel til Fiskergade, hvorfra der er adgang til Sallings P-hus samt det kommende P-hus ved havnens sydlige bastion. Via Spanien er der herfra adgang til Værkmestergade og det overordnede vejnet.
 4. Vester Alle, Thorvaldsensgade, Park Alle, M.P. Bruuns Gade samt Ny Banegårdsgade indrettes til kollektiv trafik jævnfør letbaneplanerne, dog således at bløde trafikanter stadig kan bruge vejene.
 5. Det inderste af Frederiks Alle fredeliggøres fuldstændig for at skabe en større sammenhæng mellem de to store by-parker, Musikhusparken og Rådhusparken.
 6. Det yderste af Frederiks Alle og Jægergårdsgade fredeliggøres i det omfang gadernes funktion som lokal fordelingsvej tillader.
 7. Sønder Alle fredeliggøres i forbindelse med omdannelse af området omkring Rutebilstationen.
 8. I det omfang den primære adgangsvej til Sallings P-hus kan flyttes til Fiskergade fredeliggøres J.M. Mørks Gade samt Østergade.
 9. Strækningen mellem Mølleparken og Voxhall/Huset fredeliggøres i det omfang det er muligt og indgår i en rekreativ forbindelse langs med åen. Forbindelsen fortsætter langs Thorvaldsensgade og tilsluttes Brabrandstien.
 10. Værkmestergades forløb i banegraven forlænges frem til Christian X's vejs udfletning fra Skanderborgvej.
 11. Godstogstrafik på de nye letbanestrækninger flyttes til en ny forbindelse mellem hovedbanen og Grenåbanen, etableret langs med Søften-Skødstrup-motorvejen.

På nendenstående kort er ændringer i hovedstrækningernes primære funktioner indtegnet.
De vigtigste ændringer
De vigtigste ændringer
Foto: makr, via Århus Kommune


Jeg skal herefter uddybe de enkelte delelementer:

Især to projekter vil i de næste 20 år påvirke midtbytrafikken:
Letbaneprojektet, som forventes at lukke flere store trafikveje for bil-trafik
Banegravsoverdækningen, som giver nye muligheder for trafikal afvikling hen over banelegemet


Vester Alle lukkes for biltrafik
Linjeføringen fra sporvognsrapporten fra juni 2000
Linjeføringen fra sporvognsrapporten fra juni 2000
Foto: Århus Kommune
Letbanens centrale linjeføring blev fastlagt i letbanerapporten fra 2000, og senere rapporter har ikke ændret meget på disse oprindelige tanker. Den oprindelige rapport anbefaler en vestlig indføring via Viborgvej, Ceres-krydset, Thorvaldsensgade og Vester Alle.
I rapporten forudsættes al trafik via Vester Alle flyttet til en kommende vej i banegraven, som forbinder centralværkstedsområderne med Carl Blochs Gade via Frederiks Bro. Som bekendt fik Værkmestergade i stedet et forløb udelukkende syd for banen.
Såfremt en vestlig indføring via Vester Alle fastholdes vil det være meget vanskeligt at opretholde samme trafikale kapacitet for biler. Der er teoretisk mulighed for at klemme en enkelt kørebane ind i hver retning, men dette vil formentlig kræve inddragelse af friarealer omkring ARoS og de historiske bygninger nord for Vester Alle, herunder retsbygningen. Selvom det skulle vise sig muligt at få plads til en kørebane er det formentligt hverken hensigtsmæssigt for biltrafikken eller letbanetrafikken.
Forudsætningen om en lukning af Vester Alle for biltrafik og etablering af en ny vej mellem Frederiks Bro og Carl Blochs Gade må derfor anbefales fastholdt.

Ny vej - Godsbanegade
Mellem Frederiks Bro og Carl Blochs Gade ligger såvel boliger og erhverv, som DSB's klargøringsfaciliteter. Det største areal er dog godsbanearelaet, som allerede er købt af kommunen. Som en del af banegravsoverdækningen og udviklingen af godsbaneprojektet anbefales det at etablere en forbindelse mellem Frederiks Bro og Carl Blochs Gade. Forbindelsen er her omtalt som Godsbanegade.
Godsbanegades tilslutning til Carl Blochs Gade giver god forbindelse til de nye byomdannelsesområder og Vesterbro Torv. På Thorvaldsensgades øvre stykke forudsættes (i letbanerapporten fra 2000) en butiksbygning nedrevet, så letbane og hovedadgangsvej begge får den fornødne plads. Thorvaldsensgades nedre stykke forudsættes derimod ensrettet i nordlig retning.

P-ringen
Fiskergade kan nåes fra Telefontorvets P-hus ved at fjerne gitteret bag skraldespandene og lave en rampe
Fiskergade kan nåes fra Telefontorvets P-hus ved at fjerne gitteret bag skraldespandene og lave en rampe
Foto: makr
For ikke at skabe unødig omvejskørsel og forvirring for byens gæster vil det være oplagt at etablere en P-ring med forbindelse direkte fra Godsbanegade til byens primære P-huse.
En sådan ring kan etableres ved at genåbne Marstrandsgade, optimalt set dobbeltrettet, men evt ensrettet i retningen mod Åboulevarden.
Ringen vil på dette stykke give direkte adgang til P-pladser ved Scandinavian Congress Center, Godsbanegården, ARoS samt Magasins, Telefontorvets og Busgadens P-huse.
Såfremt ringen skal sluttes kræves det at der etableres en udkørsel fra Telefontorvets P-hus til Fiskergade. Telefontorvets P-hus ligger på nær 20-30 cm i niveau med Fiskergade, og for at kunne køre direkte derud kræves kun nedlæggelse af 1 P-plads i Telefontorvets P-hus, nedlæggelse af 1-2 P-pladser i TDCs garage, flytning af et hegn, samt etablering af en kort rampe. Etableringen kræver selvfølgelig privat velvilje (medmindre man skrider til ekspropriation), men det vil give en bedre udnyttelse af den (dyre) kommunale tunnel til Telefontorvets og Busgadens P-huse, ligesom det vil reducere risikoen for kø når Magasins P-hus er fyldt.
Fra Fiskergade er der direkte adgang til Sallings P-hus, denne gang via en tunnel under Posthussmøgen.
Fra Sallings P-hus er der (ensrettet) udkørsel via Mindegade som i dag. Den kommende sydlige bastions P-hus er ligeledes placeret med direkte adgang fra P-ringen.
P-ringen sluttes ved at føre trafikken ad Dynkarken og Spanien til Værkmestergade eller Marselis Boulevard.

Kollektivt tracé via Ny Banegårdsgade
I Letbanerapporten fra 2006 opstilles to muligheder for en østlig letbaneføring i gadeniveau fra Banegårdspladsen til havnebanen. Dels via Sønder Alle, som busserne bruger i dag, dels via Ny Banegårdsgade. I rapporten anbefales Ny Banegårdsgade, og det må formodes at denne anbefaling medgår i det arbejde der pt. foregår mht ny, banegårdsnær, Rutebilstation. Såfremt Rutebilstationen flyttes til et dæk over Banegraven (som forudsat i Amtets arbejde) og letbanetracéet forløber ad Ny Banegårdsgades nuværende tracé, så vil Sønder Alle kunne fredes for bustrafik.

Fredeliggørelse af det indre af Frederiks Alle og Sønder Alle
Lukning af Vester Alle vil flytte ganske mange billister væk fra Frederiks Alle, og omlægning af bustrafikken til letbanetrafik vil fjerne den kollektive trafik ligeså.
Etablering af en P-ring vil gøre det muligt at nedlægge den problematiske adgang til Sallings P-hus fra Sønder Alle.
Tilbage på strækningen Frederiks Bro-Frederiks Alle-Sønder Alle er så kun trafikken til inderhavnen, samt lokaltrafik omkring gaderne. For den gennemkørende trafiks vedkommende, vil det imidlertid for langt de flestes vedkommende være mere attraktivt at bruge en direkte forbindelse fra Frederiks Bro til Spanien, hvilket kan etableres ved at føre den østlige del af Værkmestergade op til en rundkørsel her.
Disse tiltag vil gøre det muligt at fredeliggøre det indre af Frederiks Alle, det meste af Sønder Alle, samt endnu flere af gaderne indenfor Allegaderingen.
Fredning af det indre af Frederiks Alle har længe været et emne i debatten, endda i så stor grad at en tunnellægning har været foreslået. Omend Århus om 10 år vil have stor erfaring med tunnellægning af veje, så vil et sådant projekt formentlig være langt dyrere end gevinsten berettiger.

Rekreativ udnyttelse af åen
Visionen for bedre forbindelse på tværs af Vester Alle
Visionen for bedre forbindelse på tværs af Vester Alle
Foto: Århus Kommune, via Rekrativ vision
Planstrategien indeholder allerede en case omkring en rekreativ udnyttelse af Århus Å. Jeg kan kun bifalde den vision, og opfordre til at man tænker i helheder, sådan at byens borgere og gæster kan følge naturlige vandreruter (fx langs åen) uden blindgyder, og sådan at omgivelserne langs hele ruten over tid forskønnes. Århus er barn af bugten og åen, og det må gerne kunne ses overalt i bybilledet.
Såfremt Vester Alle og Thorvaldsensgade lukkes for biltrafik, og P-ringen etableres, så vil trafikken ad Vester Alle på strækningen mellem Mølleparken og Huset være meget begrænset.
Det er derfor muligt at sammenknytte disse åbne, rekreative arealer yderligere. Desuden kan Brabrandstien føres endnu længere ind mod byen, reelt helt frem til Mølleparken.

Forlængelse af Værkmestergade
Etableringen af et effektivt trafikalt knudepunkt ved Frederiks Bro giver, via Værkmestergade, god adgang fra de sydlige indfaldsveje. Såfremt Odderbanens spor frigøres ved Letbanens forlægning til Skanderborgvej, så kan Værkmestergade forlænges helt frem til Christian X's vejs passage under Skanderborgvej. Ved Åhavevej kan der enten krydses i eller ude af niveau, som behandlet i rapporten om Marselistunnellen, i sidste tilfælde med ramper ned til Åhavevej.
Projektet giver dermed alle sydvestlige indfaldsveje (E45/Åhavevej, Skanderborgvej, Christian X's vej) direkte adgang til en hurtig og effektiv trafikkanal helt ind i hjertet af Århus.

Fredeliggørelse af det ydre af Frederiks Alle og Jægergårdsgade
Effektive sydlige forbindelser til Århus City vil gøre det realistisk at gennemføre trafikdæmpende foranstaltninger i det ydre af Frederiks Alle og Jægergårdsgade, rangerende fra hastighedsdæmpninger til lukning ved fx Max Mullers Gade.
En fredeliggørelse skal ses som et langsigtet mål, og er således ikke i umiddelbar modstrid med det allerede igangsatte projekt på denne strækning, der har stor nytte på kort og mellemlangt sigt.

Ny godsforbindelse mellem hovedbanen og Grenåbanen
Den foreslåede godsbaneføring
Den foreslåede godsbaneføring
Foto: Århus Kommune, via Sporvognsrapport 2005
I letbanerapporten fra 2005 foreslåes det at etablere en ny godstogsforbindelsen mellem hovedbanen og Grenåbanen. Godsbanen foreslåes anlagt mellem Geding og Lystrup, således at den følger den nye motorvej mellem Søften og Skødstrup. Tracéet er reserveret i dispositionsplanen for Lisbjerg.
Såfremt en sådan godsbane etableres kan letbanestrækningen i det centrale Århus helt nedklassificeres, så barrierevirkningen mellem byen og havnen kan reduceres yderligere.