Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Vejbro over Grenåbanen på Grenåvej

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 2.6) i Forside, Infrastruktur
Visualisering af en jernbanebro set mod vest, dvs ind mod byen
Visualisering af en jernbanebro set mod vest, dvs ind mod byen
Foto: Århus Amt, via VVM-undersøgelse
Grenåbanens skæring med Grenåvej er en af de mest befærdede skæringer i niveau i landet.
Der har derfor længe været en ønske om at få lavet en skæring ude af niveau mellem de to, og Århus Amt lavede derfor i 2005 en VVM-undersøgelse. Efter nogen virak har Staten og Kommunen i 2007 besluttet at etablere en vejbro over banen.

Historien er meget lang, men i korte træk er datoerne som følger:

Januar 2005: Amtet og Trafikministeriet bliver enige om at etablere en niveaufri skæring mellem Grenåbanen og Grenåvej.
31. maj 2006: Byrådet vedtager en anbefaling af at projektet udføres som en banebro.
22. august 2006: Århus Amtsråd vedtager tillæg til regionplan 2005, der åbner mulighed for en vejbro.
Q4 2006: Amtet og Staten indgår aftale om fælles finansiering af projektet
19. december 2006: Kommunen orienterer Trafikstyrelsen om Byrådsbeslutningen og beder om yderligere oplysninger om projektets status og fremdrift.
21. december 2006: Transport- og Energiministeriet svarer at projektet skal granskes med henblik på en politisk beslutning om projektets udførelse.
29. december 2006: Amtsborgmesteren beder borgmesteren om følge op på at Transportministeren sikrer projektets gennemførelse.
1. januar 2007: Amtet nedlægges
17. januar 2007: Transportministeren meddeler at staten nu står alene med ansvaret, og at man arbejder på at fremskaffe et beslutningsgrundlag.
19. marts 2007: Rapporten har givet en ny alternativ mulighed for en billigere banebro. Det skal undersøges om der er behov for yderligere VVM-undersøgelser.
23. marts 2007: Trafikstyrelsen oplyser at der formentlig er tale om VVM-pligt for det nye projekt.
30. marts 2007: Teknik og Miljø opfordrer Transportministeriet til at gennemføre den bedste og billige løsning, herunder konkretisere den alternative banebro.
29. maj 2007: Transportministeren oplyser borgmesteren om at der nu er enighed om at arbejde videre med den alternative banebro, og at udgifterne hertil (1 - 1.5 mio kr) foreslås delt mellem staten og kommunen. Vurderingen ventes at vare 1 år.
15. juni 2007: Borgmesteren og rådmanden fra Teknik og Miljø sender et brev til ministeren, hvor de anmoder om at det allerede (mellem staten og amtet) aftalte projekt gennemføres uden yderligere forsinkelse.
7. september 2007: Århus Kommune og Staten indgår aftale om etablering af en vejbro. Vejbroen skal stå færdig i 2009. Kommunen betaler 5 mio. mens staten betaler 65 mio. og eventuelle budgetoverskridelser.