Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Kommentar til kommuneplanstillægsforslag om Marselistunnelen

Offentliggjort 01/10-07 af makr (version: 1.12) i Forside, Politik
Nedenstående er indsendt til Århus Kommune som indsigelse til forslaget om en tunnel under Marselis Boulevard:

Kommentar til Forslag til Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 2001
Forbedret vejforbindelse til Århus Havn


Der er overordnet set tale om et virkelig gennemført stykke udredningsarbejde, og rapporten virker fyldestgørende på alle essentielle områder.
Jeg skal hermed komme med to forslag til justeringer i forhold til den endelige planlægning.

Værkmestergades forlængelse
I rapporten er der allerede taget højde for en udvidelse af Værkmestergade til Åhavevej/Marselis Boulevard. Planlægningen skitserer såvel en tunnellagt gennemførelse til en tilslutning vest for portalen, som en niveaufri tilslutning øst for portalen.
Jeg skal hermed foreslå at det vurderes om en forlængelse af Værkmestergade kan føres igennem til Christian X's vej hvor denne føres under Skanderborgvej. En sådan løsning ser ud til at kunne gennemføres ved at lade vejen følge Odderbanens spor, et spor der jo evt. kan nedlægges efter gennemførelse af letbane-projektet, hvor betjeningen mod Odder på de centrale strækninger forventes forlagt til Bruuns Bro, Ingerslevs Boulevard og Skanderborgvej.
Tilslutningen af Værkmestergade til Christian X's vej på dette punkt vil forbinde alle sydlige indfaldsveje til centrum via Værkmestergade. Der bør således ske en væsentlig aflastning af Skanderborgvej og Frederiks Allé. En aflastning der ikke nødvendigvis vil ske i så stort omfang såfremt Værkmestergade alene tilsluttes Åhavevej.

Nord/syd-gående baneshunt
I hovedrapporten er der på figur 10.5 skitseret en linjeføring af en shunt mellem den sydlige og nordlige hovedbane. Shunten er beskrevet som en mulig aflastning af Århus H i forbindelse med den højfrekvente godstogsløsning eller shuttletogsløsningen.
Jeg skal hermed foreslå at denne mulighed fastholdes i forbindelse med den nærmere planlægning af projektet omkring banens krydsning af Åhavevej.
En sådan shunt vil aflaste Århus H for især godstog, og det vil således på sigt være muligt at inddrage yderligere godshåndteringsarealer på Århus H til byudvikling eller andre formål.
Yderligere vil en direkte forbindelse mellem det nord- og sydgående spor øge kapaciteten mod transportcentret i Årslev, hvilket kan bidrage til en større skinnebåren godsandel, såvel til det egentlige transportcenter, som til Dansk Supermarkeds kommende lager i området.
Endelig er der, i forbindelse med letbanen, ideer fremme om at anlægge en forbindelse mellem Grenåbanen og det nordlige hovedspor. Denne forbindelse er arealreserveret i dispositionsplanen for Lisbjerg. Forbindelsen er nødvendig for at fredeliggøre den del af Grenåbanen der løber langs Århus Havn, og formentlig en forudsætning for at reducere barrierevirkningen mellem Havnen og Byen effektivt. Forbindelsen vil gøre det muligt at køre godstransporterne til Grenå Havn uden om Århus, så banen langs havnen kan nedgraderes til ren letbane. Såfremt denne forbindelse etableres vil Århus Hs sæk-konstruktion også her udgøre en flaskehals for godstogene. En flaskehals der helt kan fjernes med en sådan shunt.